Kultura

Easter in England

Easter in England and Poland is pretty similar, but some things that make it different are for example:

Wielkanoc w Anglii i Polsce jest dość podobna, ale niektóre rzeczy, które ją różnią, to na przykład:

-Egg hunt

Egg hunt is a tradition that often takes place on the Easter morning, but only if the weather is good. Adults and children will look for the easter eggs, that the bunny hid earlier, easter eggs are hollow egg shaped chocolate. Like I said the traditions are very similar, in Poland we have something really close to egg hunt, but only the children can participate also parents are hiding different kinds of sweets, not only chocolate eggs.

-Polowanie na jajka

Polowanie na jajka to tradycja, która najczęściej odbywa się w poranek wielkanocny, ale tylko przy dobrej pogodzie. Dorośli i dzieci szukają pisanek, które króliczek ukrył wcześniej, pisanki to puste czekoladki w kształcie jajka. Jak mówiłam, tradycje są bardzo podobne, w Polsce mamy coś bardzo bliskiego polowaniu na jajka, ale mogą w tym uczestniczyć tylko dzieci. Dodatkowo, rodzice ukrywają różnego rodzaju słodycze, nie tylko czekoladowe jajka.

-Maypole dancing

Maypole dancing is a tradition in which people are dancing around a pole, holding to the ribbons that are tied to the pole.

-Taniec majowy
Taniec majowy to tradycja, w której ludzie tańczą wokół słupa, trzymając wstążki przywiązane do słupa.

-Hot cross buns

Hot cross buns are a part of Easter tradition in England, it is said that they are supossed to bring good luck. So called hot cross buns are yeast buns made with milk and butter and spices and dotted with raisins or another dried fruit.

– Gorące bułeczki krzyżowe

Gorące bułeczki krzyżowe są częścią tradycji wielkanocnej w Anglii, mówi się, że mają przynosić szczęście. Tak zwane gorące bułeczki krzyżowe to bułeczki drożdżowe zrobione z mleka, masła i przypraw, są rówież posypane rodzynkami lub innymi suszonymi owocami.

That’s all of the traditions that are different or similar to Polish Easter traditions. I’m sure that there’s even more of them, but these are the only ones that came to my mind. If you would like to hear more about Easter traditions in England, let me know in the comments 😀

To wszystkie tradycje, które różnią się lub są podobne do polskich tradycji wielkanocnych. Jestem pewna, że jest ich jeszcze więcej, ale to jedyne, które przyszły mi do głowy. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o tradycjach wielkanocnych w Anglii, dajcie znać w komentarzach 😀

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *